Historia szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Piotr Sala   |  Data wpisu: 2013-10-21  |  Data wytw.: 2013-10-21
Drukuj

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza

Zarządzeniem Nr 71 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 30.07.1998 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biskupcu przekształcony został w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nadzór finansowy i merytoryczny nad Zespołem sprawował Wojewoda Olsztyński. Z dniem 31.12.1998 r. szpital uzyskał nową nazwę: Szpital im. Jana Mikulicza (zarządzenie Wojewody Olsztyńskiego nr 130 z dnia 29.12.1998 r.), a od dnia 25.02.2000 r. funkcjonuje jako Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu (uchwała Rady Powiatu w Olsztynie Nr XIII/154/2000)..

Podmiot publikujący: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Zatwierdził do publ.: Marcin Smolnik Wytworzył: Piotr Sala
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Piotr Sala   |  Data wpisu: 2013-08-31  |  Data wytw.: 2013-08-31
Drukuj

Powstanie ZOZ (01.06.1973 r.)

W wyniku zmian struktury organizacyjnej służby zdrowia z dniem 01.06.1973 r. został powołany Zespół Opieki Zdrowotnej w Biskupcu (uchwała nr 105/250/73 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Biskupcu z dnia 21.05.1973 r.). Swoją działalnością objął następujące placówki: Szpital Rejonowy w Biskupcu (60 łóżek), Szpital specjalistyczny o profilu przeciwgruźliczym w Bisztynku (80 łóżek), Stacja Pogotowia Ratunkowego w Biskupcu, Przychodnia Obwodowa w Biskupcu, dwie przychodnie rejonowe: w Bisztynku i Jezioranach, cztery Wiejskie Ośrodki Zdrowia: w Kobułtach, Lutrach, Kolnie i Sątopach, cztery punkty felczerskie: w Radostowie, Franknowie, Czerwonce i Troksach, trzy dojazdowe punkty lekarskie: w Raszągu, Kojtrynach i Bęsi, dwa dojazdowe punkty felczerskie: w Janowcu i Potrytach, Izba Porodowa w Jezioranach, punkt położniczy w Radostowie, Międzyzakładowa Przychodnia przy Olsztyńskiej Fabryce Mebli w Biskupcu Kadrę kierowniczą stanowili: - Dyrektor - lek. Emilian Jezierski, - Z-ca Dyrektora - mgr Wiesław Biernacki - Naczelna Pielęgniarek - piel. dypl. Jolanta Kurowska W tym okresie fachową kadrę medyczną stanowiło: 21 lekarzy, 7 felczerów, 7 lekarzy dentystów, 2 techników dentystycznych, 12 położnych, 60 pielęgniarek, 6 laborantów analitycznych, i technik rtg i 1 technik farmacji. Rok 1976 przyniósł dalszą poprawę warunków pobytu chorych i pracy zatrudnionego personelu, chociaż istniejąca baza lokalowa to budynki z przed 1939 r. Na przestrzeni lat 1970-1977 dokonano wielu remontów i modernizacji. Zwiększył się znacznie stan kadry fachowej. W roku 1978 nastąpiło wiele zmian kadrowych. Po rezygnacji ze stanowiska dyrektora lek. Emiliana Jezierskiego, na krótko jego obowiązki przejęła lek. Elżbieta Chodkowska - Redzik, następnie lek. Adam Galewski i lek. Wiesław Kurowski. Stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych objął mgr Adam Pawełkiewicz. Z dniem 01.03.1979 r. stanowisko dyrektora ZOZ objął lek. Witold Kosek. W tym czasie oddany został do użytku hotel dla pielęgniarek. Czasowo do chwili uruchomienia nowego szpitala umieszczono w nim laboratorium analityczne, poradnię dermatologiczną, gabinet fizykoterapii, magazyn sprzętu medycznego oraz część działu służb społecznych. Tutaj tekst

Podmiot publikujący: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Zatwierdził do publ.: Marcin Smolnik Wytworzył: Piotr Sala
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Piotr Sala   |  Data wpisu: 2013-08-31  |  Data wytw.: 2016-08-31
Drukuj

Nowy budynek szpitala (1981 r.)

Już od lat 60-tych trwały starania o wybudowanie nowego szpitala w Biskupcu. Podyktowane były one potrzebą stworzenia dużej, nowoczesnej i wieloprofilowej placówki leczniczej, zabezpieczającej potrzeby mieszkańców całego rejonu. W wyniku intensywnych zabiegów zarówno kolejnych kierownictw zakładu, jak i miejscowych władz , wieloletnie starania zostały ukoronowane sukcesem. 18.07.1975 r. wmurowano kamień węgielny pod nowy szpital - budowany ze składek Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. W szóstym roku budowania można już było powiedzieć, że realizacja tej inwestycji dobiega końca. We wrześniu 1980 r. przeprowadzono do nowego budynku przychodnię, której kierownikiem był lek. Józef Kamieniecki i Dział Pomocy Doraźnej, którym Kierowała lek. Elżbieta Chodkowska - Redzik i Maria Piotrowska jako pielęgniarka oddziałowa. W marcu 1981 r. przeprowadziło się większość oddziałów, a w lipcu nastąpiło oficjalne otwarcie szpitala.
Zespół kierowniczy przedstawiał się wówczas następująco:
Dyrektor - lek. Witold Kosek
Z-ca Dyrektora - mgr Adam Pawełkiewicz
Naczelna Pielęgniarek - piel. dypl. Maria Pawlak
Przełożona Pielęgniarek Leczn. Podst. - piel. dypl. Maria Dagiel
Przełożona Pielęgniarek Szpitala - mgr Helena Rymek
Główny Księgowy - Jerzy Archutowski
Kierownik Sekcji Sł. Prac. - Zofia Narkiewicz


Podmiot publikujący: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Zatwierdził do publ.: Marcin Smolnik Wytworzył: Piotr Sala
Rejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Piotr Sala   |  Data wpisu: 2012-08-31  |  Data wytw.: 2012-08-31
Drukuj

Pierwsze lata pracy na polskiej ziemi.

Szpital powstał w 1887 r. jako własność klasztorna. Prowadziło go Konsorcjum Sióstr Zakonnych pod wezwaniem Św. Katarzyny. Istniał jeszcze przez kilka lat po wojnie. Dwie z sióstr pracowały w służbie zdrowia przez wiele lat: Anthuza Jackowska, pracująca w Przychodni Przeciwgruźliczej do 1967 r. oraz Dethylda Kluzowska, długoletnia pielęgniarka gabinetu zabiegowego, a następnie Przychodni Przeciwgruźliczej (do 1977 r.).
Pierwszym powojennym biskupieckim lekarzem była Augustyn Polakowski. Przyjmował pacjentów na zasadach ubezpieczalni społecznej. Opiekował się również chorymi w szpitalu, a po jego likwidacji w 1946 r. zasłużył się jako organizator Ośrodka Zdrowia w Biskupcu.
Znaczne zasługi w tym zakresie należą również do felczera Stefana Markiewicza. Pracując od 1945 r. zorganizował wiele placówek zdrowotnych, rozpowszechniał oświatę zdrowotną wśród społeczeństwa wiejskiego. Rok 1947 przyniósł zmiany w strukturze organizacyjnej służby zdrowia. Wydano pierwszą ustawę w tym zakresie, powołano do życia zalążki Wydziałów Zdrowia przy Starostwach Powiatowych. Wiele pracy i zaangażowania w zorganizowanie Wydziału Zdrowia w Biskupcu włożyła Danuta Michałowska.
Wydziałowi zdrowia w Biskupcu podlegał również Szpital powiatowy w Reszlu, znany ze swego wysokiego, jak na owe czasy, poziomu świadczeń medycznych. Rozwinął on swoją działalność dzięki pracy całego personelu, którym kierowali kolejno dyrektorzy: lek. Leon Załuski, a od 1947 r. lek. Wiktor Korzeniewski. Równocześnie w Biskupcu zorganizowano Kolumnę Sanitarną, której pierwszym kierownikiem został Stanisław Plitnik.
W roku 1951 ponownie uruchomiony został szpital w Bisztynku, początkowo jako izolatorium, a od 1953 r. jako szpital przeciwgruźliczy funkcjonujący do 1972 r. Dyrektorem szpitala został Henryk Słomiński, a nieco później Wincenty Umbras. Duże zasługi dla rozwoju i właściwego funkcjonowania tej placówki miała lek. Genowefa Grzegorczyk, jako jej wieloletni dyrektor.
W 1953 r. powstała Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Biskupcu. Jej kadrę stanowili felczerzy ze st. felczerem Stanisławem Radziukiem jako kierownikiem. Ówczesnym środkiem transportu były czeskie "Skody", a nieco później polskie "Warszawy".
Dzięki wieloletnim staraniom ówczesnego kierownika Wydziału Zdrowia lek. Bogusława Barańskiego15.05.1959 r. ponownie został uruchomiony szpital w Biskupcu, o łącznej liczbie 60 łóżek i oddziałach: wewnętrznym, chirurgicznym i położniczym.

Pierwszymi dyrektorami zostali: lek. Leszek Krzywański i lek. Jerzy Zieliński. Poza tym kadrę lekarską stanowili: Romuald Butnicki, Józef Kaminiecki, Zygmnunt Szczepański i Stanisław Wierzbowski. Początkowo pierwszy personel medyczny szpitala stanowiły jedynie położne: Nadzieja Weinert i Wanda Kiejno. Prace pielęgniarskie wykonywały asystentki pielęgniarskie: Gertruda Estmańska, Zenobia Wróblewicz, Stefania Gnoińska, Maria Piotrowska, Janina Szostakowska oraz siostry zakonne. Pierwszą pielęgniarką dyplomowaną zatrudnioną w szpitalu była Helena Michalczyk, która piastowała stanowisko przełożonej pielęgniarek.

Podmiot publikujący: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Zatwierdził do publ.: Marcin Smolnik Wytworzył: Piotr Sala
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1878
Ilość dokumentów w dziale: 4